Algemene voorwaarden

Artikel 1.     Algemeen

1.   Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door FinCom Property Finance, FinCom Asset Management en FinCom Corporate Finance [hierna te noemen: “FinCom”] gedane offertes en op door FinCom gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen met een derde [hierna te noemen: “de opdrachtgever”]. Bij verschil tussen een bepaling in een specifieke opdracht en deze algemene voorwaarden gaat de specifieke bepaling voor.

2.   Verwijzing door de opdrachtgever naar eigen voorwaarden wordt door FinCom niet aanvaard, tenzij zulks - voor elk geval afzonderlijk - schriftelijk is overeengekomen.

3.   Prestatie: het beoogde doel bij de overeenkomst is het bereiken van het doel van de opdrachtgever; FinCom heeft enkel een inspanningsverplichting.

 

Artikel 2.     Toepasselijkheid

1.   Alle opdrachten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend. FinCom is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

2.   Alle met de opdrachtgever te sluiten overeenkomsten worden uitsluitend aangegaan en uitgevoerd door FinCom, met terzijdestelling van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW.

3.   De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit.

4.   Indien offertes of opdrachtbevestigingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens, bescheiden en dergelijke, mag FinCom van de juistheid van die gegevens uitgaan.

5.   Door FinCom aan de opdrachtgever voor, bij of na de opdracht, dan wel totstandkoming van de overeenkomst ter kennis gebrachte gegevens, bescheiden, modellen, specificaties en dergelijke hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 3.     Vergoeding

1.   De opgegeven en overeengekomen prijzen zijn vast en bindend en niet afhankelijk van de uitkomst van de overeengekomen opdracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.   Alle prijzen zijn exclusief btw, belastingen en/of heffingen die aan opdrachtgever zullen worden doorbelast, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.   De opdrachtgever is vergoeding verschuldigd voor de werkzaamheden van FinCom welke vergoeding vermeerderd wordt met eventuele reis- en verblijfkosten en andere onkosten. De vergoeding kan begrepen zijn in de aan de opdrachtgever in rekening te brengen bedragen of er kan een vaste vergoeding, uurtarief of abonnement worden overeengekomen.

4.   De vergoeding en onkosten worden maandelijks in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een eventueel overeengekomen voorschot zal verrekend worden met de laatste factuur van FinCom die betrekking heeft op de overeenkomst in kwestie.

5.   FinCom is gerechtigd tijdens de looptijd van de overeenkomst de overeengekomen vergoeding aan te passen ter compensatie van gestegen lonen of andere kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 4.     Termijnen en uitvoering opdracht / levering en risico

1.   Tenzij schriftelijk anders is gegarandeerd, zijn de door FinCom opgegeven of overeengekomen termijnen nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van een termijn door FinCom dient de opdrachtgever FinCom derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij aan FinCom nog een redelijke termijn wordt gegund om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de opdrachtgever of derden enige aanspraak op schadevergoeding kunnen laten gelden.

2.   FinCom bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

3.   FinCom heeft het recht één of meer van haar verplichtingen uit een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst door (een) derde(n) uit te laten voeren.

4.   De opdrachtgever blijft te allen tijde het risico dragen van de door hem aan FinCom en in het kader van de overeenkomst afgeleverde zaken. De zaken zijn aan FinCom afgeleverd zodra zij op het overeengekomen afleveradres door FinCom in ontvangst zijn genomen. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat een verzekering is afgesloten ter dekking van het risico van beschadiging, verlies, vermissing of diefstal van voor zijn risico komende zaken. De opdrachtgever is verplicht aan FinCom op eerste verzoek de       verzekeringspolis en een bewijs van betaling van de betreffende premie ter beschikking te stellen.

5.   Opdrachtgever zal waar nodig zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de overeenkomst en FinCom steeds tijdig alle nuttige of noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke FinCom noodzakelijk acht. Indien de werkzaamheden worden uitgevoerd op de locatie van de opdrachtgever, of een door de opdrachtgever opgedragen locatie, draagt de opdrachtgever de kosten voor de door FinCom en gewenste faciliteiten.

6.   Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van FinCom staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft FinCom het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. FinCom zal, nadat de opdrachtgever aan zijn verplichtingen heeft voldaan, een datum vaststellen waarop zij haar werkzaamheden zal hervatten. Eventuele overeengekomen levertermijnen worden overeenkomstig opgeschort. FinCom behoudt zich het recht voor om extra vergoeding en vertragingskosten die het gevolg zijn van de opschorting, dan wel het hervatten van de werkzaamheden, volgens de gebruikelijke tarieven van FinCom aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

7.   FinCom is gerechtigd meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden hetzij in het belang zijn van de opdrachtgever of de uitvoering van de opdracht, hetzij benodigd zijn ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde wettelijke voorschriften, dan wel op verzoek van de opdrachtgever worden gepresteerd. De opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van dergelijke aanvullende werkzaamheden.

 

Artikel 5.     Betaling

1.   De opdrachtgever is verplicht het hem gefactureerde, zonder korting of schuldvergelijking, binnen 30 dagen na factuurdatum, op een van de bankrekeningen van FinCom te voldoen.

2.   Betalingen strekken, tenzij door FinCom anders aangegeven, steeds eerst ter voldoening van verschuldigde invorderingskosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de volgorde door FinCom aangegeven, ook al geeft de opdrachtgever aan dat zijn betaling betrekking heeft op andere facturen en/of schulden.

3.   Nalatigheid van de opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken of het FinCom niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten, laat de betalingsverplichting voor reeds verrichte werkzaamheden van de opdrachtgever onverlet.

4.   Indien de opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. In dat geval worden alle verplichtingen van de opdrachtgever jegens FinCom uit hoofde van alle tussen de opdrachtgever en FinCom gesloten overeenkomsten terstond opeisbaar - ongeacht of FinCom ter zake betalingsverplichtingen reeds heeft gefactureerd - en is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle door FinCom geleden en te lijden schade.

5.   Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een rente verschuldigd gelijk aan de handelsrente. De verschuldigde rente wordt berekend overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:119a lid 3 BW.

6.   Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, en ook voor zover een proceskostenveroordeling overtreffende, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

7.   FinCom is bevoegd het retentierecht uit te oefenen, zodat zij de afgifte van de zaken die zij voor de opdrachtgever in verband met de uitvoering van het werk onder zich heeft, mag opschorten totdat haar opeisbare vordering ter zake van het werk is voldaan.

8.   FinCom is te allen tijde gerechtigd betalingszekerheden te verzoeken. Indien binnen tien dagen na een daartoe strekkend verzoek de opdrachtgever niet tot het verstrekken van betalingszekerheid overgaat, is FinCom bevoegd verdere uitvoering van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

 

Artikel 6.     Intellectuele eigendom

1.   Alle rechten van via FinCom zelf tot stand gekomen offertes, opdrachtbevestigingen, al dan niet daarin opgenomen berekeningen, modellen, ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, schetsen, schema's en andere, al dan niet elektronische, gegevens of gegevensverzamelingen berusten bij FinCom of de ontwerper.

2.   Via FinCom tot stand gekomen of gepubliceerde bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel blijven onvervreemdbaar eigendom van FinCom of de ontwerper en mogen niet, in welke vorm ook, aan derden ter inzage worden verstrekt, ter beschikking worden gesteld of op andere wijze, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, geopenbaard worden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van FinCom of de ontwerper.

3.   Bescheiden of gegevens(verzamelingen) als bedoeld in lid 1 van dit artikel moeten op eerste verzoek van FinCom compleet en onbeschadigd worden teruggegeven; indien geen overeenkomst tot stand komt, moeten zij terstond worden teruggegeven.

4.   Indien de opdrachtgever handelt in strijd met het in dit artikel bepaalde zal hij aan FinCom, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een direct opeisbare, niet voor korting of verrekening door de opdrachtgever vatbare, boetesom verbeuren van € 10.000,-, onverminderd het recht van FinCom om naast de hiervoor bedoelde boete aanvullende schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 7.     Aansprakelijkheid

1.   Daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is de aansprakelijkheid van FinCom voor enige schade door de opdrachtgever of derden geleden, hoe ook genaamd of uit welken hoofde ook ontstaan, beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van FinCom wordt uitgekeerd, inclusief het door FinCom te dragen eigen risico.

2.   Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheids- verzekeraar van FinCom geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van FinCom beperkt tot maximaal het totaal dat ter zake de overeenkomst die aan schadeveroorzakende gebeurtenis ten grondslag ligt, aan vergoeding aan de opdrachtgever in dat jaar rekening is gebracht. Is geen vergoeding in rekening gebracht dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de door de financiële instelling aan de opdrachtgever in dat jaar in rekening gebrachte premie. FinCom is nimmer verplicht tot vergoeding van gevolgschade, door de opdrachtgever of derden geleden, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de oplevering van het werk of de levering van de diensten.

3.   In afwijking van het in lid 1 en 2 van dit artikel bepaalde geldt dat op FinCom geen enkele aansprakelijkheid rust indien de opdrachtgever enige verplichting uit enige met FinCom gesloten overeenkomst jegens FinCom niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. Daaronder wordt in ieder geval verstaan de situatie dat:

* de opdrachtgever zelf wijzigingen in het geleverde werk verricht of door niet door FinCom aangewezen derden laat verrichten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;

* de opdrachtgever het geleverde voor andere dan normale gebruiksdoeleinden aanwendt;

* de opdrachtgever het geleverde op onoordeelkundige, onzorgvuldige of onjuiste wijze gebruikt, behandelt;

* tekortkomingen zijn ontstaan door onachtzaamheid, foutieve instructies of onjuiste/onvolledige gegevens;

* tekortkomingen zijn ontstaan door zaken die door de opdrachtgever en/of derden aan FinCom zijn geleverd.

4.   De opdrachtgever is gehouden FinCom te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aanspraken van derden, waarvoor FinCom krachtens het voorgaande niet aansprakelijk is.

5.   In alle gevallen waarin FinCom een beroep op het in het voorgaande bepaalde toekomt, kunnen FinCom’s eventueel aangesproken werknemers en hulppersonen eveneens een beroep daarop doen, als was deze bepaling door betrokken werknemers en hulppersonen bedongen.

6.   FinCom aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ter zake van door de opdrachtgever of derden aan FinCom ter beschikking gestelde gegevens, bescheiden, tekeningen en ontwerpen. Na afloop van de looptijd van de opdracht stelt FinCom bovengenoemde gegevens op verzoek ter beschikking aan de opdrachtgever.

7.   FinCom is nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit wegens door de opdrachtgever aan FinCom verzonden e-mailberichten die FinCom niet hebben bereikt.

8.   FinCom is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het feit dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten niet tijdig heeft voldaan.

9.   Indien de overeenkomst is gesloten tussen FinCom en twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk, dan wel enige verplichting uit een overeenkomst op twee of meer opdrachtgevers rust, zijn deze laatsten steeds hoofdelijk jegens FinCom gebonden.

 

Artikel 8.     Klachten

1.   Klachten met betrekking tot de door FinCom geleverde diensten of verrichte werkzaamheden, moeten bij FinCom per aangetekende brief worden ingediend zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, teneinde FinCom in staat te stellen de gegrondheid en de oorzaak van de klachten na te trekken.

2.   Een reclame ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden niet op. De opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van een reclame een overeenkomst kunnen ontbinden.

3.   Geen reclame wordt aanvaard over geleverde diensten of verrichte werkzaamheden die kwalitatief voldoen, maar niet geschikt blijken te zijn voor het, niet aan FinCom, kenbaar gemaakte doel.

 

Artikel 9.     Overmacht

1.   Indien FinCom door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer van FinCom, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is FinCom bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of namens de opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te worden verlengd.

2.   Indien FinCom door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder van de partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

3.   Tot de omstandigheden als hiervoor bedoeld worden in elk geval doch niet uitsluitend gerekend oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, machinebreuk, storingen in de levering van energie, bedrijfsstoring en het geval dat FinCom door haar eigen leveranciers - om welke reden ook - niet tot levering in staat wordt gesteld.

 

Artikel 10.   Ontbinding

1.   Onverminderd de overige bepalingen in de voorwaarden wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat een ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de opdrachtgever die de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van  beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor de voldoening daarvan.

2.   Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door FinCom geleden en te lijden schade.

3.   Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met FinCom gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de opdrachtgever of diens overlijden, is FinCom gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden - zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist - en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor de uitvoering van verdere werkzaamheden vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door FinCom geleden en te lijden schade.

 

Artikel 11.   Overdracht van rechten en verplichtingen, verrekening en opschorting

1.   Waar in dit artikel gesproken wordt over een groepsmaatschappij, wordt daarmee bedoeld een groepsmaatschappij in de zin van art.2:24b van het Burgerlijk Wetboek.

2.   FinCom is te allen tijde gerechtigd haar rechtsverhouding tot de wederpartij over te dragen aan een met FinCom verbonden groepsmaatschappij, waartoe de wederpartij FinCom reeds nu voor alsdan zijn toestemming verleent.

3.   FinCom is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de wederpartij, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, te verrekenen met vorderingen, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar zijn, welke de wederpartij op FinCom dan wel een met FinCom verbonden groepsmaatschappij heeft. Tot het gemeenschappelijk beloop van de aldus verrekende vorderingen is de wederpartij gekweten ten opzichte van FinCom, respectievelijk is FinCom dan wel de betreffende groepsmaatschappij gekweten ten opzichte van de wederpartij.

4.   FinCom is te allen tijde gerechtigd bedragen, door haar aan de wederpartij uit welken hoofde ook verschuldigd en ongeacht of deze opeisbaar zijn, ter delging van haar schuld aan de wederpartij, in plaats van aan deze, te betalen aan een met FinCom verbonden groepsmaatschappij, indien en voor zover de groepsmaatschappij enige, al dan niet opeisbare, vordering heeft op de wederpartij, door welke betaling de vordering van die groepsmaatschappij op de wederpartij tot het gemeenschappelijk beloop van vorderingen tenietgaat.

5.   FinCom is te allen tijde gerechtigd de nakoming van één harer verbintenissen jegens de wederpartij op te schorten indien zij dan wel een met haar verbonden groepsmaatschappij een vordering, uit welken hoofde ook en ongeacht of deze al dan niet opeisbaar is, heeft op de wederpartij dan wel een met de wederpartij verbonden groepsmaatschappij.

6.   Het is de wederpartij verboden om zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op FinCom dan wel op een met FinCom verbonden groepsmaatschappij te cederen, te verpanden of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet, aan een ander over te dragen of te zijner beschikking te stellen, zonder FinCom's voorafgaande schriftelijke toestemming.

 

Artikel 12.   Geschillen

1.   Op alle met FinCom gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is, uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te 's-Hertogenbosch, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.