Privacyverklaring

Inleiding

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen wij van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening verkrijgen via derden. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Te verwerken persoonsgegevens

Welke persoonsgegevens wij verwerken hangt af van de dienst en omstandigheden. Het gaat hierbij vaak om zowel persoons-/contactgegevens (zoals naw) als financiële gegevens. In het geval van het versturen van een nieuwsbrief, hebben wij veelal alleen een email adres. In het geval van een aanvraag financiering, hebben wij naast veel persoons-/contactgegevens ook financiële gegevens van u.

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen is het mogelijk dat FinCom de persoonsgegevens verwerkt, bijvoorbeeld om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting of om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstverlening. Sommige gegevens worden vastgelegd om praktische en/of efficiencyredenen, waarbij we er vanuit (mogen) gaan dat die ook in uw belang zijn.

Bovenstaande betekent ook dat FinCom uw (contact-)gegevens kan gebruiken voor marketingdoeleinden of berichtgeving over onze diensten, als wij daarvan denken dat deze voor u van belang kunnen zijn. Het kan ook gebeuren dat wij contact met u opnemen om feedback te vragen over diensten die door ons zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, diensten die wij zelf niet in huis hebben. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder of hostingpartijen van software en gegevens, of adviseurs wiens advies wij inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen zij ook alle verplichtingen van de AVG moeten naleven. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die vertrouwelijk met persoonsgegevens omgaan en de AVG kunnen en zullen naleven.

Uiteraard kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen echter nooit uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Bewaartermijnen

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten.

Beveiliging

Wij hebben voor de bescherming van de persoonsgegevens passende organisatorische en technische maatregelen getroffen voor zover die in redelijkheid van ons kunnen worden verlangd, rekening houdend met het te beschermen belang en de kosten van de relevante beveiligingsmaatregelen. Wij verplichten onze medewerkers en eventueel derden die noodzakelijkerwijs toegang hebben tot de persoonsgegevens tot geheimhouding. Verder dragen wij er zorg voor dat onze medewerkers een juiste en volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat zij afdoende bekend zijn met de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de AVG.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien u dit wenst. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roland.de.die@fincomcf.nl. FinCom zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen een maand, op uw verzoek reageren.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een datalek aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor u. Wij streven ernaar dit te doen binnen 3 dagen nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen via roland.de.die@fincomcf.nl of erik.bongaerts@fincomcf.nl. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte. Uitzondering hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s (zoals LinkedIn) in kaart willen brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Ongetwijfeld zal ons privacybeleid wel eens worden gewijzigd. De meest recente versie van de privacyverklaring is logischerwijs de van toepassing zijnde versie en is te vinden op onze website.

 

 

Tot slot

FinCom hoopt u met deze privacyverklaring een helder beeld te hebben gegeven van ons privacybeleid. Mocht u vragen hebben over hoe wij omgaan met persoonsgegevens of over deze privacyverklaring kunt u contact leggen via roland.de.die@fincomcf.nl.

 

(*) FinCom is een samenwerkingsverband tussen BV’s van Erik Bongaerts en Roland de Die. Bovenstaande privacy verklaring heeft dan ook betrekking op zowel FinCom Corporate Finance BV, FinCom Asset Management BV, FinCom CV-beheer BV, FinCom CV II Beheer BV, Brabant Property CV Beheer BV als COFM BV.